SME เลือกลงทุนในกองทุนไหนดี ?

20 ตุลาคม 2559

ก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงความจำเป็นของกองทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยให้ความสำคัญกับการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่สำคัญในการดึงดูดคนเก่งให้อยู่กับผู้ประกอบการในระยะยาว ขณะเดียวกันเราได้กล่าวถึงแนวทางในการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าควรจะมีแนวคิดอย่างไร
 
ครั้งนี้ SCB SME จะมาลงลึกในรายละเอียดกันมากขึ้นว่า ถ้าจะต้องเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่มีอยู่มากมายนั้นควรจะมิวิธีในการเลือกอย่างไร และควรจะเลือกลงทุนในกองทุนประเภทไหนจึงจะเหมาะสม
 
บลจ.กองทุนรวมไทยพาณิชย์ ให้มุมมองถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกลงทุนกองทุนรวมไว้ว่า ในการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมนั้น ควรจะเลือกบลจ. ที่มีความมั่นคง และมีการทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อที่จะช่วยดูแลเงินลงทุนในกองทุน ซึ่งเป็นเงินก้อนที่มีความสำคัญกับทั้งเจ้าของกิจการและพนักงาน ซึ่ง บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้ให้แนวทางในการพิจารณาเลือก บลจ.ไว้ 5 แนวทาง ดังนี้

1. ความน่าเชื่อถือ จะต้องเป็น บลจ.ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นคงสูง เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมเป็นการลงทุนระยะยาว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงต้องเลือกบริษัทที่มั่นคงและน่าเชื่อถือเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะผ่านไป 5 ปีหรือ 10 ปี บลจ.นั้นก็ยังคงอยู่ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่เราได้อย่างต่อเนื่อง
2. ความสะดวก ต้องเป็น บลจ.ที่ให้ความสำคัญกับการบริการ และให้ความสะดวกกับลูกค้าในการเลือกซื้อกองทุน ซึ่งความสะดวกเป็นสิ่งที่สำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อกองทุนรวม หากมีความสะดวกในการติดต่อก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถรับคำปรึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนได้ง่าย
3. ความมั่นคงและมืออาชีพ ต้องเป็น บลจ.ที่มีผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า  เพราะการลงทุนในกองทุนรวมนั้น ผู้ประกอบการต้องการให้ผลตอบแทนจากเงินที่ลงทุนไปงอกเงยมากที่สุด แต่ก็ต้องมีความมั่นคงด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้ บลจ. ที่เป็นมืออาชีพ ที่มีความมั่นคงจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ผลตอบแทนจะงอกเงยได้ตามที่มุ่งหวังไว้
4. ความครบถ้วน บริษัทให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อย่างครบวงจร ทั้งใน ธุรกิจกองทุนรวม ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลงทุนในระยะแรกผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อาจจะเริ่มต้นจากกองทุนรวมเพียง 1 กองทุน แต่เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบการลงทุนมักจะมีความหลากหลายมากขึ้น การเลือกพันธมิตรที่ช่วยดูแลการลงทุน จึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่รอบด้าน  
 5. ความเป็นหนึ่ง ต้องเป็นบลจ.ที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดการลงทุน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใน 4 ประการข้างต้นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องใช้เวลาพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด แต่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีเวลาน้อย รางวัลการันตีคุณภาพจะช่วยชี้วัดและช่วยให้การตัดสินใจเลือกกองทุนรวมทำได้ง่ายขึ้น
 
ทั้ง 5 ประการ เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกลงทุนใน บลจ. อย่างเหมาะสม ดังที่กล่าวไว้ว่า เงินที่ลงทุนใน บลจ. นั้น นอกจากเรื่องความงอกเงยของผลตอบแทนแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเงินต้นด้วย  นอกจากนั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าสามารถรับความเสี่ยง และต้องการผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด โดยสามารถแบ่งกองทุนได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
กองทุนรวม เป็นรูปแบบของการจัดการการลงทุนของ บลจ. ด้วยการระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ กลุ่มแล้วนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ เช่น การลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ หรือหุ้น โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  จะได้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของ
 
กองทุนรวมส่วนบุคคล เป็นการบริหารจัดการเงินลงทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มอบหมายให้ บลจ.เป็นผู้บริหารจัดการการลงทุน และร่วมกันในการกำหนดนโยบายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยบลจ.จะมีส่วนร่วมในการจัดสรรเงินลงทุน คัดเลือกหลักทรัพย์ และเลือกจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสม
 
โดยบริษัทจัดการจะเข้ามามีส่วนรวมในการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการจับจังหวะการลงทุนของตลาดตามความเหมาะสม  ข้อดีของกองทุนส่วนบุคคล คือมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนได้ตามต้องการ
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บออมเงินให้ลูกจ้างใช้จ่ายตอนเกษียณอายุแล้วและถือว่าเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่นายจ้างมีให้แก่ลูกจ้างดังที่กล่าวไปแล้วในบทความก่อนหน้า
 
การจะเลือกลงทุนในกองทุนให้เหมาะกับกิจการนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และต้องใช้ความรู้ด้านการลงทุนพอสมควร โดยสามารถที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง ซึ่งในขณะนี้มีหลาย บลจ. ที่มีความน่าสนใจ
 
แต่หากจะให้แนะนำนั้น บลจ.ที่ดี นอกจากจะมีคุณสมบัติ 5 ประการข้างต้นแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรนำมาเป็นปัจจัยในการเลือกก็คือ การเลือก บลจ. ที่มีอายุยาว และอยู่ในเครือของธนาคาร

Fund
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME