สร้างยอดขายปัง ด้วยการทำ Content ให้โดนใจ

12 พฤษภาคม 2561

Highlight
 
  • คนส่วนใหญ่เลือกในสิ่งที่อยากได้เท่านั้น เพราะฉะนั้นลักษณะของ Content จะต้องมุ่งเน้นวิธีการเขียนที่เน้นการสร้างอารมณ์ความอยากของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้น 
  • ต้องสื่อสารคุณสมบัติของสินค้าให้เห็นคุณประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้านั้นให้ได้มากที่สุด เพื่อคนอ่านจะได้เข้าใจทันทีว่าควรตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่
 
      การทำ Content Marketing เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับธุรกิจโรงแรม เพราะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่ต้องการนำเสนอไปถึงลูกค้าได้อย่างแนบเนียนโดยลูกค้าจะไม่รู้สึกว่ากำลังถูกขายของ ซึ่งการทำ Content Marketing จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดีและตรงตามความหมายที่ต้องการสื่อออกไป และเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME รู้หลักการทำ Content Marketing ที่ดี ทาง SCB SME ได้เชิญ คุณอาชวีร์ น้อยเศรษฐี Creative Content Writer ผู้เชี่ยวชาญการเขียน Content มาให้คำแนะนำในเรื่องนี้แก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อนำไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเอง

      ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Content Marketing คือ การสร้างเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ซึ่งจะมีข้อแตกต่างจากเนื้อหาเพื่อการโฆษณา โดย Content Marketing เป็นการนำเสนอในลักษณะที่เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหัวข้อนั้นในลักษณะที่เป็นเชิงลึก สำหรับนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์หรือเพื่อให้แสดงผลปรากฏบน Search Engine โดยมีผู้อ่านเป็นเป้าหมายหลักในการนำเสนอ
 
      Content Marketing มีความสำคัญอย่างไร
 
      ในยุคดิจิทัล Content กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสูงสุดสำหรับการผลิตสื่อออนไลน์ คุณค่าของการสร้าง Content ที่มีคุณภาพช่วยส่งเสริมเว็บไซต์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ปัจจัยในการจัดทำ Content ที่มีคุณภาพคือ ความสามารถในการสร้างสรรค์ Content ในเชิงลึก โดยนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจในการจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลัก ประเด็นรอง การแตกประเด็น และหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งการเจาะลึกในประเด็นนั้นให้เกิดความน่าสนใจ และเป็นที่ต้องการของผู้อ่าน ผู้จัดทำ Content บางส่วนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยคิดว่า Content Marketing เป็นเพียงการเขียนเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์สั้น ๆ เพียงย่อหน้าเดียว แล้วโพสขึ้นบนเว็บไซต์หรือแม้แต่ส่งไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โดยลืมคำนึงถึงว่าผู้อ่านจะมีการตอบรับเนื้อหาเหล่านั้นอย่างไร 

      ข้อดีของ Content Marketing อยู่ที่การสร้างเรื่องราวให้แบรนด์ ทำให้เกิดความรู้สึกดีกับแบรนด์ ด้วยการใส่เนื้อหาที่ทำให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ และนำไปสู่ความสนใจในตัวสินค้า และผู้บริโภคสามารถเข้ามาสอบถามสินค้าหรือบริการ หรือสืบค้นข้อมูลต่อ ที่สำคัญคือ Content ต้องมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ นำเสนออย่างตรงประเด็น และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งนี้อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ในการทำ Content ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างทัศนคติหรือภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับแบรนด์หรือสินค้า และสามารถสะท้อน characters อันโดดเด่นของแบรนด์ออกมาได้อย่างลงตัว

      ความเป็นจริงแล้ว การเขียนเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการทำ Content Marketing และ Online Marketing ได้ หากผู้จัดทำมีความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกวิธี การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์จะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย หากไม่มีผู้สนใจติดตามอ่าน หรืออ่านเพียงแค่รับรู้ แต่ไม่เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อเนื้อหาที่ได้นำเสนอ ดังนั้นการทำ Content Marketing ที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องคำนึงถึงเนื้อหาที่นำเสนอ และมีการประเมินผลโดยใช้วิธีการบันทึกและรวบรวมสถิติ และประเมินค่าแปรผัน (Conversion) เพื่อการสร้าง Lead ที่ต้องการ ตลอดจนการประเมินผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย จึงจะถือว่าเป็นการจัดทำ Content Marketing ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของ Content อาจสื่อสารออกมาในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิค เพื่อทำให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลได้ง่ายขึ้น และชักจูงให้เกิดการแชร์ในโซเชียลมีเดีย

      ในขณะเดียวกัน การทำ Content Marketing ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทำ Online Marketing ในการผสมผสานเนื้อหาเข้ากับเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ เช่น Search Engine เพื่อทำหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูล Content ให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้รับจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับที่สูงสุดของการสืบค้นบน Search Engine ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อจำนวนยอดผู้เช้าชมเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป