สปป.ลาว โอกาสใหม่เอสเอ็มอี

13 พฤศจิกายน 2559

สปป.ลาว ประเทศหนึ่งในกลุ่ม CLMV ที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสสำหรับผู้ประกอบเอสเอ็มอี ทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงควรให้ความสำคัญในฐานะตลาดประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพ
 
ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงลักษณะนิสัยหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับคนไทย ซึ่งภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนั้น สปป.ลาวเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม CLMV และเป็นหนึ่งในประเทศเกิดใหม่ที่มีอัตราการขยายตัวมากกว่า 7% ในทุกปี
 
นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังเป็นประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกอยากเข้าไปลงทุนมากที่สุด จากการขยายตัวของแรงงาน เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย และการพัฒนาอื่น ๆ ที่เป็นการเปิดโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุน นั่นเป็นสิ่งที่ SCB SME ต้องการนำเสนอให้กับเอสเอ็มอีรู้จัก สปป.ลาว ให้มากยิ่งขึ้น
 
รู้จัก สปป.ลาว กันก่อน
 
สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย แต่มีประชากรอยู่เพียง 6.6 ล้านคน เทียบกับประเทศไทยแล้วมีความหนาแน่นของประชากรเพียง 1 ใน 5  หรือประมาณ 26.7 คนต่อตารางกิโลเมตร และมี GDP ต่อหัวที่ 3,100 ดอลลาร์ต่อปีเท่านั้น (ประเทศไทยมี GDP ต่อหัวที่ประมาณ 16,000 ดอลลาร์ต่อปี) และแม้ สปป.ลาว จะเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเล แต่ก็มีพื้นที่ติดกับ 4 ประเทศ คือ ไทย จีน เวียดนาม และกัมพูชา และยังมีแม่น้ำโขงเป็น เส้นทางหลักในการคมนาคมและสัญจรอีกด้วย
 
ในด้านชาติพันธุ์  สปป.ลาว ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 68 กลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามถิ่นฐาน ได้แก่ ลาวลุ่ม  เป็นชาว ไทลาว ภูไท ไทขาว ไทแดง ไทลื้อ ลาวพวน เป็นต้น อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตที่ราบ ใช้ภาษาลาว หรือภาษาตระกูลเป็นภาษาหลัก ลาวเทิง เป็นชาวลาวเชื้อสาย มอญ–เขมร อาศัยในเขตที่ราบสูงทางภาคใต้ของประเทศ และลาวสูง เป็นชาวลาวที่อาศัยในพื้นที่ภูเขาสูง เช่น ม้ง เย้า มูเซอ อาข่า โดย 75% ของชาว สปป.ลาว นับถือศาสนาพุทธ
 
สปป.ลาว เป็นประเทศที่พรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ แร่ธาตุ และพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ เศรษฐกิจของ สปป.ลาว 37.87% ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจบริการ 32.42% เป็นภาคอุตสาหกรรม และ 23.15% เป็นภาคการเกษตร ซึ่งนั้นสะท้อนว่า สปป.ลาว กำลังปรับโครงสร้างของประเทศจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้ สปป.ลาว มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนภาคอุตสาหกรรม การบริโภคและการบริการ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลจากแนวนโยบายของรัฐบาลที่เปิดกว้างมากขึ้น และเป็นโอกาสอันดีสำหรับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจลงทุนใน สปป.ลาว
 
ปัจจุบัน สปป.ลาวเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ดึงดูดเงินลงทุนสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ผ่านเขตเศรษฐกิจ 11 แห่ง ที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนแล้วจำนวน 213 บริษัท มูลค่าการลงทุนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ โดยประเทศที่เข้าลงทุนอันดับต้น ๆ ได้แก่ จีน และเวียดนาม เป็นต้น
 
ในด้านความใกล้ชิดกับไทยนั้น สปป.ลาว เป็นชาติที่ใกล้ชิดกับไทยอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พรมแดน แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และภาษา ซึ่งประชาชนชาวลาวนิยมดูรายการทีวีหรือละครไทยอย่างมาก รวมถึงการชื่นชมสินค้าไทย โดยสินค้าไทยสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดใน สปป.ลาว ไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ สังเกตได้ว่ามีสินค้าของคู่แข่งที่มีความพยายามจะผลิตสินค้าลอกเลียนแบบทั้งบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในตลาด รวมถึงการนำชื่อแบรนด์จากไทยไปจดทะเบียนที่ สปป.ลาว เป็นของตัวเองอีกด้วย

สินค้ายอดนิยมใน สปป.ลาว

ความใกล้ชิดดังกล่าวจึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ที่จะมองหาพันธมิตร และโอกาสธุรกิจที่จะเข้าลงทุนในประเทศลาวได้ ภายใต้โอกาสธุรกิจที่มีมากมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลากหลายกลุ่มดังนี้
 
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นกลุ่มสินค้าหลักที่มีโอกาสในการเจาะตลาด สปป.ลาว อย่างมาก ดังที่กล่าวแล้วว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อหาสินค้าจากประเทศไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศจีนและเวียดนาม เนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพที่ดีภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการแนะนำสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด สปป.ลาว ผ่านช่องทางการค้าขายแดน ซึ่งเป็นช่องทางในการส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ สปป.ลาว กำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านพลังงาน และการคมนาคมขนส่ง จึงมีความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเป็นจำนวนมาก การเติบโตอย่างรวดเร็วของการลงทุน ทำให้อสังหาริมทรัพย์เติบโตตามไปด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
 
กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม  สปป.ลาว เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นตลาดเกิดใหม่ด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ การลงทุนด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศหลายรายที่เข้ามาลงทุนแล้ว เช่น โครงการ Lao Resort Complex ของเกาหลีใต้ที่มีมูลค่าลงทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์
 
กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ความนิยมในสินค้าไทย การบริโภคสื่อและวัฒนธรรมของไทย ทำให้เกิดรูปแบบของความนิยมในไฟล์สไตล์และแฟชั่นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้นนอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว สินค้าที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ และสินค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่น ก็เป็นสินค้ามีที่มีโอกาสเติบโตได้เช่นเดียวกัน
 
ในการส่งออกสินค้าและบริการนั้น ช่องทางการค้าชายแดน จากประเทศไทย นับเป็นช่องทางที่สำคัญในการนำสินค้าเข้าสู่เมืองหลัก แต่ในการพิจารณาดำเนินธุรกิจนั้น นอกจากโอกาสที่เปิดกว้างแล้ว  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องคำนึงถึงอุปสรรคสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

                1. ขนาดและการกระจายประชากร สปป.ลาว มีประชากรไม่ถึง 7 ล้านคน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรในกรุงเทพ การทำธุรกิจจึงมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดตลาดและกำลังซื้อ ขณะที่ความหนาแน่นของประชากรกระจายไปทั่วประเทศ จึงเป็นโจทย์ที่ยากในการทำการตลาด การกระจายสินค้า ที่ต้องพิจารณาระดับความเหมาะสมอย่างละเอียด

                2. วัฒนธรรมการใช้ชีวิต เนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และทรัพยากรที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนใน สปป.ลาว มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สบาย ๆ (สโลว์ไลฟ์) การเข้าไปทำธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงต้องทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตให้รอบด้าน หลายอย่างอาจจะทำได้ไม่รวดเร็วเหมือนประเทศไทย

                3. กฎระเบียบ ความไม่แน่นอน ด้วยความแตกต่างในรูปแบบการปกครอง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงต้องทำความเข้าใจกับกฎระเบียบอย่างรอบคอบก่อนทำธุรกิจ ทางเลือกที่ดีในการลงทุนธุรกิจใน สปป.ลาว คือการมีพันธมิตรในท้องถิ่น หรือ มีที่ปรึกษาที่เข้าใจกฎระเบียบอย่างละเอียด
 
แม้ สปป.ลาว จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ แต่การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องทำความเข้าใจกับรูปแบบการทำธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มั่นใจในการลงทุนควรปรึกษากับหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรือกรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อทำความเข้าใจกับอุปสรรคและโอกาสให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ

Laos
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME