โมเดลธุรกิจสู่ความยั่งยืนของ SME

23 ตุลาคม 2559

การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development ไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินกลยุทธ์ของธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่การสร้างความยั่งยืนยังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีเช่นเดียวกัน แต่จะทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ มาติดตามกันได้เลย
 
แม้ว่าการรับรู้เรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” จะแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ แต่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กแล้ว กลับเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีบางรายบอกว่า “มันช่างห่างไกลเหลือเกิน” เพราะลำพังการฝ่าฟันกับผลกระทบจากเศรษฐกิจและสภาวะซัพพลายล้นตลาดโลก ก็หนักหนาสาหัสเพียงพอแล้ว เหตุใดเราจึงต้องใส่ใจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอีก SCB SME จึงอยากจะนำเสนอเรื่องราวของความยั่งยืนให้กับธุรกิจว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
 
รู้จักกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับธุรกิจแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development (SD) นั้น World Commission on Environment and Development ได้ให้นิยามไว้ว่า SD เป็นการปรับกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมมีธรรมาภิบาล สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะก้าวสู่ SD จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาตินอกจากผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ต้องไม่ลดทอนคุณค่าหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
 
ภายใต้กรอบของ SD Concept นั้น เป็นความพยายามมองอย่างลึกซึ้ง นอกเหนือจากความสำเร็จเบื้องต้นในมุมธุรกิจ ณ ปัจจุบัน แล้วยังต้องให้ความสำคัญกับการความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย ซึ่งภายใต้มุมมองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวนั้นได้แบ่งกรอบการคิดออกเป็น 3 ด้านได้แก่ E-Environment, S-Social, G-Governance หรือที่บางแห่งใช้คำว่า Economic
 
Environment เป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้มุมมองที่ให้ความสำคัญกับจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมขาติ เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง ดิน น้ำ และพลังงาน รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยมลพิษ ลดขยะ และลดโลกร้อน เป็นต้น
 
Social จะให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในองค์กร และประชาชนโดยทั่วไป โดยบุคลากรภายในองค์กร จะมองถึงคุณค่าโดยรวมในการดูแลสวัสดิภาพให้กับพนักงาน เช่น สุขภาพที่ดีกับการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และการจัดหาสวัสดิการ เช่น ที่พักอาศัย รวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างมีจริยธรรม และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน ขณะที่ในมุมของประชาชนนั้น จะเป็นส่วนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับชุมชน ทั้งพัฒนาชุมชน การลดผลกระทบต่อชุมชน การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้สังคมมีความมั่นคงแข็งแรง เช่น การดูแลสุขภาพในชุมชน การดูแลสวัสดิการ การศึกษา และการพัฒนาคน เป็นต้น
 
Governance หรือ Economic จะให้ความสำคัญกับคุณค่าในการดำเนินการกิจการความโปร่ งใสมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจการลงทุน และการลดของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คำนึงถึงกระทบกับคู่ค้า และความคุ้มค่าในการลงทุน
 
Starbucks และเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตัวอย่างความสำเร็จของ SD
ในปัจจุบันจะพบว่า SD ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น สตาร์บัคส์ ที่ดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการใช้ถุงบรรจุกากกาแฟที่รีไซเคิลได้ วางแผนการรีไซเคิล และพยายามลดขยะที่เกิดขึ้นด้วยการเพิ่มสัดส่วนการนำแก้วกาแฟกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนั่นทำให้กลุ่มลูกค้าสตาร์บัคส์ชื่นชอบ และทำให้แบรนด์สตาร์บัคส์ โดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่น
 
หรือกรณีตัวอย่างผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่นำหลักความยั่งยืนมาปรับใช้กับธุรกิจ โดยการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเลือกใช้แนวทางอนุรักษ์พลังงานด้วยการติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ทำให้บ้านของแบรนด์ SENA มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น
 
ตัวอย่างข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นการผสมผสานงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ ที่เรียกว่า CSR in Process ซึ่งทำให้ธุรกิจมีกลยุทธ์ มีความโดดเด่นและมีความแตกต่าง และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

Sustainable Development
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME