Digital Transformation เปลี่ยนเพื่ออยู่รอด

16 ธันวาคม 2559

การปรับตัวสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกองค์กรต้องก้าวไป  การผลักดันนโยบายเรื่อง Thailand 4.0 ของภาครัฐก็เป็นการส่งสัญญาณว่า ภาครัฐเองพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์ของธุรกิจ เพื่อ Transform ธุรกิจสู่ดิจิทัล
 
Digital Disruption กำลังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการ ความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น เช่น การเติบโตของ Fintech Startup การปิดตัวของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ รวมถึงปรากฏการณ์ Uber และ Grab ล้วนแล้วแต่มีผลมาจาก Digital Disruption แทบทั้งสิ้น ซึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนว่า Digital Disruption กำลังเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจ และมีผลกระทบอย่างแน่นอนกับธุรกิจที่ไม่ปรับตัว
 
ภายใต้การผลักดันของภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ จึงเป็นจังหวะอันดีที่ธุรกิจจะใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ดิจิทัล วันนี้ Digital Disruption ส่งผลกระทบกับทุกธุรกิจ และเทคโนโลยีไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องมือในการทำงานเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทุกองค์กรต้องมีแผนงานที่ชัดเจนว่าจะก้าวสู่ดิจิทัลอย่างไร องค์กรที่ไม่พร้อมหรือไม่เปลี่ยนแปลงจะถูกบังคับให้เปลี่ยนโดยคู่แข่งหรือ Startup หน้าใหม่ ดังนั้นผู้ประกอบการแต่ละรายจึงต้องพิจารณาว่าจะใช้ไอทีมาสนับสนุนธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้อย่างไร
 
เปลี่ยนเพื่ออยู่รอด

เมื่อ Digital Disruption กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจ ดังนั้นองค์กรทุกแห่งจึงต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่รอดนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน
 
1. กำหนด Digital Strategy ขององค์กร องค์กรที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล จะต้องกำหนดกลยุทธ์ก่อนว่าจะ บริษัทจะได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption อย่างไร  และควรจะปรับตัวเพื่อรับมืออย่างไร จำเป็นจะต้องลงทุนดิจิทัลหรือไม่ หรือจะ Transform องค์กรอย่างไร
 
2. ตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลส่วนงานดิจิทัล  เมื่อกำหนดยุทธศาสตร์ได้แล้ว สิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำคือ เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ดิจิทัล ซึ่งการดำเนินการตามแผนงานนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกคือ ปรับเปลี่ยนการทำงานดั้งเดิมให้เป็นแบบดิจิทัล และแบบที่สองคือ การตั้งหน่วยงาน หรือบริษัทใหม่ขึ้นมารองรับงานดิจิทัลโดยเฉพาะ
 
การดำเนินงานทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการทำงานดั้งเดิมให้เป็นแบบดิจิทัล เมื่อกำหนดยุทธศาสตร์ดิจิทัลได้แล้ว การกำหนดให้องค์กรเดินหน้าตามแนวทางดิจิทัล โดยเพิ่มความรับผิดชอบในการทำงาน ให้ครอบคลุมเพิ่มเติมในพาร์ทดิจิทัล ซึ่งข้อดีของการปรับเปลี่ยนแบบนี้คือ สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ไม่ต้องการคนเพิ่ม และดำเนินการได้ทันที ส่วนข้อเสียคือ มักจะประสบปัญหาความสับสนในการทำงาน และ KPI เพราะทีมงานเดิมต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของงานเดิม และเพิ่มเติมส่วนดิจิทัล จึงมักจะมีปัญหาสับสนในการทำงาน เพราะงานเดิมก็ยังวัดผลตามเป้าหมายและยอดขาย ขณะที่งานใหม่ก็ต้องการเห็นผลงาน

การตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลงานดิจิทัลโดยเฉพาะ  เป็นการแยกส่วนดิจิทัลออกจากกงานดั้งเดิม เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการดำเนินงาน ภายใต้ความเชื่อว่า ยูนิตใหม่จะมีรูปแบบการทำงาน วัฒนธรรม และการวัดผลที่แตกต่างจากเดิม จึงต้องแยกงานออกมาเพื่อความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมาย และการวัดผลงาน ข้อดีของรูปแบบนี้คือ มีความชัดเจนในการทำงาน การกำหนดเป้าหมาย และการวัดผล ส่วนข้อเสียนั้น อยู่ที่การรับคนที่ต้องเติมคนใหม่ในองค์กร การสรรหาคนที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เข้าใจเทคโนโลยี และเข้าใจธุรกิจ
 
ภายใต้การหาหน่วยงานมาดูแลงานดิจิทัลนั้นเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลตอบแทน  องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างองค์กร เพราะเป็นส่วนสำคัญในการวัดผลความสำเร็จของการทำ Digital Transformation
 
3. หาพันธมิตรที่เชี่ยวชาญมาช่วยในการ Transform  ไม่ใช่เรื่องง่ายที่องค์กรที่ทำในสิ่งเดิมๆ อยู่ทุกวันจะรู้ว่าองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล และรู้ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดังนั้นการสะท้อนให้เห็นมุมมองที่แตกต่างนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ดิจิทัลให้กับองค์กร  ซึ่งการมีพันธมิตรที่ดีนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้
 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นมีได้หลายส่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของบริษัทโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ตลอดจนถึงผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กร และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
 
Digital Transformation เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงผลกระทบและเตรียมการปรับตัวสู่ดิจิทัล เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมขององค์กรสู่ยุคหน้า

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME