เกี่ยวกับโครงการ YEP

ธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่เริ่มจากการวางรากฐานและระบบการบริหารจัดการของผู้ก่อตั้งที่สรรค์สร้างธุรกิจมาด้วยตนเอง เจ้าของธุรกิจต่างมุ่งหวังให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่หวั่นกลัวมากที่สุดก็คือ ไม่มีผู้มาสืบสานต่อธุรกิจครอบครัว

ธนาคารไทยพาณิชย์เห็นความสำคัญของการส่งไม้ต่อให้กับทางยาทธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ผูกสมัครรักใคร่ ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้ก้าวไกลยั่งยืน

โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB Young Entrepreneur Program-SCB YEP) เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในรูปแบบวิธีการคิดในเชิงการบริหารธุรกิจครอบครัวมุมมองการบริหารและการทำการตลาดยุคใหม่ การเรียนรู้จากนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง และการเยี่ยมชมธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ที่จะทำให้ทายาทสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจ ตลอดจนการได้เครือข่ายธุรกิจของผู้เข้าร่วมอบรม

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทายาทและผู้ปกครองในการสืบทอดธุรกิจได้อย่างเกิดประสิทธิผล
2.    เพื่อพัฒนาศักยภาพทายาทธุรกิจให้สามารถสืบทอดธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน เป็นธุรกิจที่มีคุณภาพต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย
3.    เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จาก Best Practice หรือ Real Case Study

กลุ่มผู้เข้าร่วมงานเป้าหมาย
ทายาทผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 72 ท่าน ต่อรุ่น ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1.    ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุตั้งแต่ 28 - 35 ปีบริบูรณ์
2.    จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี
3.    มีประสบการณ์บริหารธุรกิจ (โดยเฉพาะประสบการณ์การบริหารธุรกิจครอบครัว) ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
4.    เป็นทายาทผู้สืบทอดธุรกิจที่บริษัท หรือเจ้าของกิจการที่เป็นลูกค้าธนาคารฯ มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 100 ล้านบาท  ขึ้นไป