พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB YEP) รุ่นที่ 17

30 ตุลาคม 2557

คุณอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ คุณกรรณิการ์ ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ คุณวิพล วรเสหฤท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ และอาจารย์ดร.พรเทพ วรกิจโภคาทร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร และแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมใน โครงการ "พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่" (SCB YOUNG ENTREPRENEUR PROGRAM - YEP) รุ่นที่ 17 
ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคาร ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพิ่มเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ในการบริหารแก่ทายาทเจ้าของธุรกิจ SMEs ให้สามารถสืบทอดกิจการได้อย่างมืออาชีพ