เสริมแกร่งธุรกิจโรงแรมด้วย HOTEL SOLUTIONS


“เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบที่มีให้ Download

และโปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ“

สะดวกด้วยช่องทางการรับ-จ่ายเงิน ที่หลากหลาย
เดินหน้ามั่นใจด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจโรงแรม
ลดต้นทุนการเงินให้ธุรกิจคล่องตัวฟรี
เสริมแกร่งด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อ
 • สินเชื่อโรงแรมเพื่อ Refinance และ Renovation
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4%*
 • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระได้ตาม Seasonal นานสูงสุด 10 ปี

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คุณสมบัติลูกค้า
 • ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท  
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถูกต้องตามเกณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
เสริมแกร่งธุรกิจโรงแรมด้วย HOTEL SOLUTIONS


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222